Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Komunikaty: Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko Mazurski - Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014r


Polski Związek Niewidomych                                 
Okręg Warmińsko - Mazurski
                                                                               REGON: 510874388

(Nazwa jednostki)                                                                                                                  (Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2014r

                                          

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

                                                                                                                                           

Pozycja

Wyszczególnienie

 Kwota za rok poprzedni

 Kwota za rok obrotowy

 

 

1

2

3

4

A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

0,00

0,00

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów ( w tym usług) 

0,00

0,00

II

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

0,00

0,00

B.

 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 

0,00

0,00

I

 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ) w tym usług)

0,00

0,00

II

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

0,00

0,00

C.

 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  

0,00

0,00

D.

 Koszty sprzedaży 

0,00

0,00

E

 Koszty ogólnego zarządu 

1 179 608,07

962 796,75

F

 Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)  

-1 179 608,07

-962 796,75

G

 Pozostałe przychody operacyjne 

1 809 072,61

1 839 549,77

I

 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

0,00

0,00

II

 Dotacje 

0,00

322 444,34

III

 Inne przychody operacyjne 

1 809 072,61

1 517 105,43

1.

Przychody działalności statutowej ( darowizny, składki)

123 645,50

116 951,50

2.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

828 818,23

338 894,45

3.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

68 901,73

110 261,00

4.

Inne przychody operacyjne

787 707,15

950 998,48

H

 Pozostałe koszty operacyjne 

687 724,55

546 832,43

I

 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

0,00

0,00

II

 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  

0,00

0,00

III

 Inne koszty operacyjne 

687 724,55

546 832,43

1

Koszty  działalności statutowej -  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

601 179,11

377 892,43

2

Koszty  działalności statutowej - odpłatnej działalności pożytku publicznego

68 901,73

110 261,00

3.

Inne koszty operacyjne

17 643,71

58 679,00

I.

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)  

-58 260,01

329 920,59

J.

 Przychody finansowe 

0,17

3 812,96

I

 Dywidendy i udziały w zyskach 

0,00

0,00

II

 Odsetki 

0,17

3 812,96

III

 Zysk ze zbycia inwestycji  

0,00

0,00

IV

 Aktualizacja wartości inwestycji  

0,00


Dodany: 18-08-2015 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |