Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Komunikaty: Bilans PZN OWM za rok 2014


BILANS

na dzień 31.12.2014
Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski

REGON: 510874388
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz

AKTYWA

Stan na

 

1

2

początek roku

koniec roku

 

A

Aktywa trwałe

68 393,99

31 252,39

 

I

Wartości niematerialne i prawne

12 716,57

4 076,57

 

II

Rzeczowe aktywa trwałe

55 677,42

27 175,82

 

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

 

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

 

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

 

B

Aktywa obrotowe

154 342,79

522 033,86

 

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

3 183,42

3 078,00

 

II

Należności krótkoterminowe

101 973,34

94 071,68

 
 
 
 

III

Inwestycje krótkoterminowe

49 186,03

424 884,18

 

1

Środki pieniężne

49 186,03

424 884,18

 

2

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

 

 

Suma bilansowa

222 736,78

553 286,25

 

 

 

Wiersz

PASYWA

Stan na

 

 

1

2

początek roku

koniec roku

 

A

Fundusze własne

24 180,11

418 399,58

 

I

Fundusz statutowy

82 859,11

82 859,11

 

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

 

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

58 679,00

335 540,47

 

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

0,00

335 540,47

 

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

58 679,00

0,00

 

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

198 556,67

134 886,67

 

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

 

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

182 039,68

133 369,68

 

1

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

 

2

Inne zobowiązania

182 039,68

133 369,68

 

3

Fundusze specjalne

0,00

0,00

 

III

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

 

IV

Rozliczenia międzyokresowe

16 516,99

1 516,99

 

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

16 516,99

1 516,99

 

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

 

 

Suma bilansowa

222 736,78

553 286,25

 

 

Data sporządzenia
30.03.2015

Informacja dodatkowa za 2014 r

Do pobrania w PDF

TUTAJ

 


Dodany: 18-08-2015 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |