Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: ANKIETA MONITORINGOWAInformacja

z monitoringu i ewaluacji

projektu „Decyduj o Sobie” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski zgodnie z wnioskiem nr POKL.07.02.01-28-077/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w okresie listopad 2012 r. – grudzień 2012 r.

(skrót)

Monitoring i ewaluacja przebiegała zgodnie z planem, wyniki przekazywane były na bieżąco kierownictwu projektu.

Najważniejsze wnioski:

Wnioski

 • Wszyscy badani uczestnicy I edycji chętnie uczestniczyli we wszystkich realizowanych formach wsparcia.
 • Wszystkie formy wsparcia, zdaniem uczestników, będą w jakimś stopniu przydatne. Większość uczestników podkreślało przydatność zajęć komputerowych, dzięki którym podniesione zostały praktyczne umiejętności, ale przede wszystkim pokonana została obawa i lęk przed samą obsługą komputera.
 • Uczestnicy nauczyli się w czasie projektu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, jak Word i Exell, podczas szkoleń zawodowych (często wymieniano): obsługiwanie gości w hotelu czy recepcji, wypełnianie dokumentów, prowadzenie korespondencji, obsługa nowoczesnych maszyn biurowych; nabyli umiejętności interpersonalne, współpracy w grupie, kontaktu z drugą osobą.
 • Większość uczestników chce podjąć zatrudnienie w dotychczasowym miejscu odbywania stażu lub też w zawodzie zgodnym z ukończonym kursem zawodowym lub posiadanym wykształceniem.
 • Uczestnicy dość nisko oceniali szanse podjęcia zatrudnienia a część osób przyznało, że nie planuje w najbliższym czasie w ogóle podjęcia pracy (np. z powodu podjęcia nauki.)
 • Całe wsparcie w ramach projektu było wskazane osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz w pełni odpowiadało ich potrzebom.
 • Elementy, które powinny, zdaniem uczestników, być uzupełnieniem przyszłych, podobnych projektów: zapewnienie asystenta dla osoby całkowicie niewidomej przez cały okres jej udziału w projekcie, dodatkowa forma wsparcia dla chętnych - krótki kurs masażu, więcej czasu przeznaczyć na zapoznanie uczestników ze specjalistycznym sprzętem oraz programami wspomagającymi osoby niewidome i niedowidzące w korzystaniu z komputera (obsługa programów mówiących, powiększających), dłuższy kurs zawodowy dot. hotelarstwa.
 • Jako sukces uczestnicy uznają: nabycie umiejętności obsługi komputera i zdanie egzaminu ECDL, ukończenie szkolenia zawodowego, większą otwartość na innych; niektórzy wprost twierdzili, że są dumni z siebie w związku z udziałem w projekcie; nie wskazywano porażek – porażką byłoby nie znalezienie oczekiwanej pracy w przyszłości.
 • Uczestnikom pozostanie w pamięci bardzo dobra atmosfera w grupie, dobre relacje z kadrą, wykładowcami, współpracownikami na stażach, wartością są przyjaźnie, utrzymywanie kontaktów między uczestnikami, taka „grupa wsparcia”.
 • Organizacja spotkania informacyjnego 23.11.2012 r. została oceniona wysoko. Wszystkie aspekty prezentacji wystąpień prelegentów spotkania zostały ocenione na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie. Dodatkowe wypowiedzi uczestników po tym ostatnim spotkaniu I edycji pokazują, że wsparcie oferowane w ramach projektu „Decyduj o sobie” zostało ocenione bardzo wysoko przez uczestników. Zaoferowane wsparcie zostało odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości uczestników a wysokie kwalifikacje kadry realizującej projekt, w tym trenerów, pośredników pracy i doradców oraz wsparcie zespołu projektowego dodatkowo, pozytywnie wpłynęły na efektywność prowadzonych działań oraz ogólne zadowolenie ze wsparcia.
 • Uczestnicy staży zawodowych ocenili je dość wysoko, przy czym średnia z ocen wśród mężczyzn była nieznacznie wyższa od tej w grupie kobiet. Większość osób optowała za wydłużeniem staży nawet do 12 miesięcy.
 • Uczestnicy I edycji ocenili w ankietach zakres pośrednictwa pracy świadczonego w ramach projektu i realizowanego przez dwóch pośredników pracy. Najwyżej oceniono pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, a następnie udzielanie wskazówek w zakresie samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Najniżej oceniono liczbę przedstawionych ofert pracy.
 • Grudniowe warsztaty psychologiczne i doradztwa zawodowego zostały wysoko ocenione przez uczestników II edycji. Ogólna ocena warsztatów wskazuje, że byli oni zadowoleni z uczestnictwa w nich. W obu grupach przeważają oceny najwyższe. Lepiej warsztaty zostały ocenione w ankietach przez kobiety. Obserwacje warsztatów potwierdziły dobrą organizację i zadowolenie uczestników, a także dużą aktywność na zajęciach.
 • Spotkanie informacyjne 20.12.2012 r. dla uczestników II edycji zostało ocenione przez nich bardzo wysoko. Wszystkie aspekty prezentacji wystąpień prelegentów spotkania zostały ocenione na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie. Wśród tematów omawianych na spotkaniu, najbardziej przydatne i interesujące dla uczestników okazały się informacje dotyczące organizacji staży i zajęć reintegracji zawodowej oraz dotyczące organizacji warsztatów komputerowych i egzaminów ECDL.

 

Najważniejsze rekomendacje.

 • W związku z faktem, że większość uczestników chce podjąć zatrudnienie w dotychczasowym miejscu odbywania stażu lub też w zawodzie zgodnym z ukończonym kursem zawodowym, warto by pośrednicy pracy mocno wsparli te dążenia.
 • Niska ocena szans podjęcia zatrudnienia części osób wskazywałaby na potrzebę dodatkowego wzmocnienia poprzez spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz intensywnego działania pośredników pracy.
 • Zasadne jest rozważenie przez kierownictwo projektu i władze Okręgu PZN propozycji uczestników dotyczących uzupełnienia przyszłych, podobnych przedsięwzięć o: zapewnienie asystenta dla osoby całkowicie niewidomej przez cały okres jej udziału w projekcie, dodatkowa forma wsparcia dla chętnych - krótki kurs masażu, więcej czasu przeznaczyć na zapoznanie uczestników ze specjalistycznym sprzętem oraz programami wspomagającymi osoby niewidome i niedowidzące w korzystaniu z komputera (obsługa programów mówiących, powiększających), dłuższy kurs zawodowy dot. hotelarstwa.
 • Warto rozważyć postulat uczestników wydłużenia czasu trwania staży zawodowych w kolejnych projektach.
 • Uczestnicy po zakończeniu udziału w projekcie powinni być dalej wspierani,  przede wszystkim poprzez bieżące działania statutowe PZN (monitoring zatrudnienia, pomoc w zatrudnieniu) celem zapewnienia trwałości zatrudnienia.

 

ANKIETA MONITORINGOWA

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 23.11.2012R.

W dniu 23.11.2012r., w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie, w ramach realizacji projektu odbyło się trzecie, ostatnie spotkanie informacyjne dla uczestników projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zespołu projektowego, w tym osoba odpowiedzialna na monitoring i ewaluację projektu oraz pośrednicy pracy. Tematyka spotkania obejmowała przedstawienie aktualnego dostępnego wsparcia oferowanego dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jednocześnie omówiono dotychczasowy przebieg projektu, zaprezentowano wyniki monitoringu i ewaluacji projektu oraz przedstawiono informacje z przebiegu staży zawodowych.

Ankiety zostały wypełnione na zakończenie spotkania przez 19 osób.

 

Przedstawienie wyników ankiety:

1. W jakim stopniu spotkanie spełniło Pani/Pana oczekiwania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):


Wykres1

 

Spotkanie zostało dobrze ocenione przez uczestników; średnia z ocen wyniosła 5,53 w ocenie 6-stopniowej. Dla ponad 63% uczestników spotkanie spełniło oczekiwania w najwyższym stopniu. Średnia z ocen były nieznacznie wyższa w grupie kobiet (5,83 do 5,64 w grupie mężczyzn). Jedna z osób, które nie określiły swojej płci, wskazała ocenę 2.

 

2. Jak ocenia Pani/Pan organizację spotkania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres2

 

Organizacja spotkania została oceniona wysoko. Najwyżej ocenione zostało miejsce organizacji spotkania, za które przyznano 84% ocen najwyższych. Najniżej oceniono catering podczas spotkania (średnia z ocen to 5,68). Nikt z oceniających nie przyznał ocen poniże 5.

 

3. Jak ocenia Pani/Pan osoby prezentujące tematykę podczas spotkania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres3

 

Wszystkie aspekty prezentacji wystąpień prelegentów spotkania zostały ocenione na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie. Najniższą średnią ocen (5,84) przyznano za jasność wypowiedzi. Pozostałe cechy prelegentów zostały ocenione jednakowo, poprzez przyznanie średniej z ocen na poziomie 5,89. Nikt z uczestników spotkania nie przyznał ocen poniżej 5.

 

4. Jak ocenia Pani/Pan przydatność informacji uzyskanych na spotkaniu?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres4

 

Wśród tematów omawianych na spotkaniu, najbardziej przydatne i interesujące dla uczestników okazały się informacje dotyczące przebiegu staży, co wyraziło się najwyższymi ocenami (średnia z ocen to 5,84). Najmniej interesującym tematem były informacje dotyczące dostępnego wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (średnia ocen 5,58). Jedynie przy ocenie przydatności informacji z monitoringu i ewaluacji projektu jedna osoba przyznała ocenę dobrą (4). Nikt z oceniających nie przyznał oceny najniższych: 1-3.

 

5. Proszę o wyrażenie swojej ogólnej oceny i dodatkowych uwag dotyczących Pani/Pana udziału w projekcie:

            W związku z tym, że uczestnicy wzięli udział w ostatnim spotkaniu organizowanym w ramach projektu i jednocześnie ostatniej formie wsparcia, zostali poproszeni o ogólna ocenę ich udziału w projekcie. Dodatkowe opinie w tym zakresie wyraziło 68% osób wypełniających ankietę. W związku z tym, że jest to dodatkowe, bardzo istotne źródło informacji dla realizatora projektu, poniżej zostały przytoczone wszystkie wypowiedzi (z zachowaniem oryginalnej pisowni):

- Bardzo dobra organizacja

- Super, szkoda, że tak krótko. Nabrałem pewności i wiary w siebie.

- Dzięki za wsparcie!

- Bardzo dobrze, dłuższy staż.

- Było super, choć mógłby być dłuższy staż.

- Chciałbym aby staż był dłuższy. Pragnę uzyskać zatrudnienie.

- Jestem ogólnie bardzo zadowolona z udziału w projekcie i stażu.

- Udział w projekcie to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, wykazania się w pracy i nabycia nowych doświadczeń zawodowych.

- Więcej takich spotkań.

- Fajnie było, ale nic co dobre długo nie trwa..

- Bardzo dobrze oceniam udział w projekcie.

- Super !!!

- Bardzo miło i sympatycznie !!!

 

            Powyższe wypowiedzi potwierdziły wyniki również z innych badań prowadzonych w ramach monitoringu i ewaluacji i pokazuje, że wsparcie oferowane w ramach projektu „Decyduj o sobie” zostało ocenione bardzo wysoko przez uczestników I edycji projektu. Zaoferowane wsparcie zostało odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości uczestników a wysokie kwalifikacje kadry realizującej projekt, w tym trenerów, pośredników pracy i doradców oraz wsparcie zespołu projektowego dodatkowo, pozytywnie wpłynęły na efektywność prowadzonych działań oraz ogólne zadowolenie ze wsparcia.

ANKIETA MONITORINGOWA

STAŻ ZAWODOWY I POŚREDNICTWO PRACY

Jedną z ostatnich form wsparcia oferowanych dla uczestników projektu z I edycji były staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Na staże zostali skierowani wszyscy uczestnicy I edycji projektu – 23 osoby. Staż zawodowy trwał 5 miesięcy w terminie: 07 – 11.2012r., w wymiarze 20h tygodniowo. Wszyscy uczestnicy staży, w miejscach odbywania staży mieli swoich opiekunów. Przez cały czas, nad stażystami opiekę sprawowali również pośrednicy pracy, których zadaniem był zarówno monitoring przebiegu stażu, bieżący kontakt z przedsiębiorcami oraz uczestnikami. Równolegle, pośrednicy prowadzili pośrednictwo pracy w ramach, którego poszukiwane były oferty zatrudnienia dla uczestników projektu.

Na zakończenie realizacji staży i pośrednictwa pracy 20 uczestników wypełniło ankietę monitoringową.

Przedstawienie wyników ankiety:

1. W jakim stopniu staż spełnił Pani/Pana oczekiwania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres5

 

Uczestnicy staży zawodowych poddali ocenie ogólne zadowolenie z udziału w stażach. Zostały one ocenione dość wysoko, przy czym średnia z ocen wśród mężczyzn była nieznacznie wyższa od tej w grupie kobiet (odpowiednio 5,82 i 5,5). W grupie kobiet została jednocześnie przyznana jedyna w tym pytaniu ocena dobra (4). Nikt z oceniających nie przyznał ocen poniżej 4. Jedna osoba, która nie wskazała swojej płci, przyznała ocenę najwyższą.

2. W jakim stopniu pośrednictwo pracy spełniło Pani/Pana oczekiwania?      

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres6

 

Uczestnicy projektu poddali ocenie również ogólne zadowolenie z pośrednictwa pracy. Zostało ono niżej ocenione w porównaniu do staży zawodowych, zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn. Jednocześnie, ponownie średnia z ocen była niższa w grupie kobiet niż w grupie mężczyzn (odpowiednio 5,13 i 5,27). W grupie mężczyzn została jednocześnie przyznana jedyna w tym pytaniu ocena dostateczna (3). Nikt z oceniających nie przyznał ocen poniżej 3. Jedna osoba, która nie wskazała swojej płci, przyznała ocenę najwyższą.

 

3. Proszę ocenić wartość merytoryczną i organizacyjną stażu poprzez ocenę każdego z poniższych stwierdzeń:

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

 

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

 

Średnia ocena

 

Kobiety

Mężczyźni

Ocena ogólna stażu

Program stażu był ułożony w sposób spójny i logiczny.

5,75

5,5

Staż spełnił moje oczekiwania w zakresie zajęć praktycznych.

5,5

5,45

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas stażu będą przydatne w mojej pracy zawodowej.

5,38

5,36

Opieka podczas stażu

Opiekun stażu w miejscu jego odbywania poświęcał swój czas i uwagę, aby mnie wdrożyć w obowiązki na danym stanowisku pracy.

5,5

5,64

Zagadnienia praktyczne były przystępnie tłumaczone.

6,0

5,64

Otrzymywałam/-em wsparcie od innych pracowników w miejscu odbywania stażu.

5,75

5,73

Organizacja stażu

Otrzymałam/-em informacje o miejscu i terminie stażu w odpowiednim czasie.

5,88

5,91

Miejsce odbywania stażu spełniło moje oczekiwania.

5,75

5,64

Długość stażu w pełni odpowiadała moim potrzebom.

5,25

5,36

Oddziaływanie stażu

Udział w stażu uświadomił mi znaczenie kształcenia ustawicznego.

5,63

5,64

Staż umożliwił mi rozwój praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

5,63

5,64

Pozyskałam/-em wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania firmy/stowarzyszenia.

5,5

5,64

Dzięki odbyciu stażu, mam większe szanse na podjęcie zatrudnienia.

5,25

5,64

            Ocena wartości merytorycznej staży oraz ich organizacji była na podobnym poziomie zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Średnia ocena we wszystkich aspektach była powyżej 5 (w skali 6-stopniowej). Ogólna ocena staży, we wszystkich punktach oceny była wyższa w grupie kobiet, natomiast mężczyźni lepiej ocenili oddziaływanie stażu. Pozostałe oceniane aspekty: opieka podczas stażu i organizacja stażu, były zróżnicowanie oceniane przez obie grupy.

            Ze wszystkich ocenianych aspektów stażu, w grupie kobiet najwyżej oceniono przystępne tłumaczenie zagadnień praktycznych (średnia ocena 6), najniżej zaś oceniono długość trwania stażu oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki odbyciu stażu (średnia ocena 5,25). Mężczyźni najwyżej ocenili organizację stażu i terminowe powiadomienie o miejscu i terminie stażu (średnia ocena 5,91), natomiast najniżej ocenili, podobnie jak kobiety, długość trwania stażu oraz dodatkowo przydatność w pracy zawodowej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas stażu (średnia ocena to 5,36).

            Niezadowolenie z długości trwania stażu znalazło również potwierdzenie w innych badaniach prowadzonych wśród uczestników, gdzie większość wyrażała opinie o potrzebie organizacji dłuższych staży zawodowych (nawet do 12 miesięcy).

4. W jakim stopniu zakres świadczonego pośrednictwa pracy spełnił Pani/Pana oczekiwania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres7

5. Czy świadczone pośrednictwo pracy zwiększyło Pani/Pana szansę zatrudnienia?

Wykres8

 Uczestnicy projektu w zdecydowanej większości (70%) potwierdziło, że oferowane pośrednictwo pracy zwiększyło ich szansę na podjęcie zatrudnienia. Pozostałe 30% uczestników było niezdecydowanych. Nikt z oceniających nie wyraził oceny negatywnej. 

6. Jak ocenia Pani/Pan pośredników pracy?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena

 
Wykres9

Uczestnicy pośrednictwa pracy ocenili również samych pośredników pracy, ich zaangażowanie, chęć pomocy oraz przygotowanie merytoryczne. Najwyżej została oceniona ich uprzejmość i życzliwość a następnie cierpliwość (średnie oceny odpowiednio 5,75 i 5,70). Najniżej oceniono wiedzę o rynku pracy, przyznając średnią ocenę 5,5. Pojedyncze osoby przyznawały oceny dobre (4). Nikt nie przyznał ocen poniżej 4, w żadnym z ocenianych aspektów. 

7. Dodatkowe uwagi do staży i pośrednictwa pracy:

            Uczestnicy projektu zostali poproszenie również o wyrażenie dodatkowych uwag dotyczących staży zawodowych i pośrednictwa pracy. Pojawiły się oceny pozytywnie oceniające obie formy wsparcia, np.:

            - Bardzo dobra organizacja, dobra opieka pośrednika pracy, dopasowanie ofert pracy do moich potrzeb, monitorowanie przez cały czas stażu.

- Rewelacyjny i za krótki.

                Najwięcej dodatkowych uwag dotyczyło zbyt krótkiego czasu trwania stażu, aż 8 osób wyraziło tę opinię. Aż 9 osób nie wyraziło żadnej dodatkowej uwagi.


Jednocześnie, tylko 10 osób podało w ankiecie miejsce odbywania stażu zawodowego.

 

ANKIETA MONITORINGOWA

WARSZATY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI
 I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EDYCJA II

Warsztaty rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne odbyły się w dwóch grupach, w terminach: 01-12.12.2012r. (grupa I) i 29.11-18.12.2012r. (grupa II). Zajęcia w wymiarze 48 godzin dla każdej grupy obejmowały tematykę z zakresu psychologii (komunikacja interpersonalna i radzenie sobie z problemami) oraz z zakresu doradztwa zawodowego (bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, funkcjonowanie na rynku pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej). Warsztaty realizowane były w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym PZN w Olsztynie, ul. Paukszty 57.

Na zakończenie realizacji warsztatów uczestnicy wypełnili ankietę monitoringową. Z grupy I otrzymano 14 ankiet, z II grupy – 12 ankiet.

 

1. W jakim stopniu warsztaty spełniły Pani/Pana oczekiwania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

 Wykres10

Wykres11

 Ogólna ocena warsztatów dokonana przez uczestników pokazała, że byli oni zadowoleni z uczestnictwa w nich. W obu grupach przeważają oceny najwyższe, o wartości 6. Lepiej warsztaty zostały ocenione przez kobiety. Średnia z ocen jest wyższa w grupie II i wynosi 5,75 (w 6-stopniowej skali). Grupa I miała średnią z ocen 5,57. Jednocześnie w grupie I przyznano oceny o wartości 4. Nikt z uczestników nie przyznał ocen poniżej wartości 4.

 

2. Jak ocenia Pani/Pan materiały otrzymane podczas warsztatów?     

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres12

Wykres13

 

Materiały otrzymane przez uczestników zostały ocenione bardzo wysoko, przyznając średnią ocenę 5,64 w grupie I i 5,73 w grupie II. W obu grupach przyznane zostały oceny o wartości 4. W grupie kobiet, materiały zostały lepiej ocenione w grupie I (100 % ocen najwyższych). Jedna kobieta z grupy II nie oceniła otrzymanych materiałów. Wyniki pokazują, że materiały przekazane dla uczestników zostały odpowiednio dobrane i przygotowane oraz spełniły ich oczekiwania.

 

3. Jak ocenia Pani/Pan organizację warsztatów?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres14

Wykres15

 Uczestnicy obu grup ocenili organizację warsztatów. Ogólna ocena w obu grupach była na zbliżonym, wysokim poziomie (średnia ocen 5,62 w grupie I i 5,54 w grupie II). Biorąc pod uwagę wszystkich uczestników, najlepiej ocenione zostało zakwaterowanie, przy czym było ono ocenione tylko przez 54 % ankietowanych (korzystających z zakwaterowania). Najniższe oceny przyznano za wyżywienie i nieznacznie lepiej oceniono sale warsztatowe (odpowiednio 5,44 i 5,48). 

 

4. Jak ocenia Pani/Pan trenerów prowadzących warsztaty?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Warsztaty prowadzone były przez dwóch trenerów: Panią Annę Rutkowską – psychologa i Pana Pawła Strączka – doradcę zawodowego. Trenerzy mają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy dokonali oceny poszczególnych trenerów.

 Pani Anna Rutkowska:

Wykres16

 Wykres17

 Trenerka, Pani Anna Rutkowska została oceniona bardzo wysoko przez uczestników projektu. Średnia ocena w obu grupach była na tym samym poziomie i wyniosła 5,9, choć poszczególne aspekty jej pracy były oceniane na różnym poziomie. Najwyżej oceniono kulturę osobistą w grupie I oraz sposób prowadzenia zajęć w grupie II, przyznając 100% ocen najwyższych. Z kolej ten ostatni aspekt został oceniony najniżej w grupie I. Nikt z oceniających nie przyznał ocen poniżej 5. 

Pan Paweł Strączek:

Wykres18

Wykres19

Pan Paweł Strączek został oceniony również wysoko, przy czym jego ocena była nieznacznie niższa od oceny Pani Rutkowskiej. Także ocena w poszczególnych grupach nieznacznie się różniła (I grupa: 5,78, II grupa: 5,88). Żaden z ocenianych aspektów pracy trenera nie uzyskał w 100% najwyższych ocen, przy czy, ich ocena w danej grupie była bardzo zbliżona. W grupie I najwyżej oceniono kulturę osobistą, cierpliwość i umiejętność słuchania, natomiast w grupie II, oprócz kultury osobistej najwyżej oceniono sposób prowadzenia zajęć i jasny sposób wypowiedzi. W grupie I przyznana została także jedyna ocena o wartości 4, za ogólną ocenę sposobu prowadzenia zajęć. Nikt z oceniających nie przyznał ocen poniżej 4. W grupie I jeden uczestnik nie dokonał w ogóle oceny Pana Pawła Strączka. 

 

5. Proszę ocenić przydatność w dalszym życiu prywatnym i zawodowym poszczególnych umiejętności nabytych podczas warsztatów?

(w skali od 1- zupełnie nieprzydatne do 6 – niezbędne):

            Ankietowani uczestnicy poddali samoocenie przydatność w życiu zawodowym i prywatnym umiejętności nabytych podczas warsztatów

Legenda:

1. umiejętności asertywne    

 

2. rozpoznawanie mocnych i słabych stron

3. umiejętności budowania relacji    

4. radzenie sobie ze stresem                        

5. umiejętności komunikacyjne                    

6. umiejętność poszukiwania ofert pracy

7. sporządzanie dokumentów (np. cv)

8. diagnozowanie kompetencji zawodowych

Wykres20

Wykres21

 Wśród ocenianych umiejętności, 5 spośród 8 zostało uznane, jako bardziej przydatne w grupie II, w porównaniu do grupy I. W grupie I, za najbardziej potrzebne umiejętności uznano sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (średnia ocena 5,69) a następnie na równi umiejętności asertywne i rozpoznawanie słabych i mocnych stron (średnia ocena po 5,57). Najniżej oceniono potrzebę posiadania umiejętności poszukiwania ofert pracy. Wynik taki może wynikać z dość wysokiej średniej wieku uczestników w I grupie (57% osób w wieku 45-64 lata). W grupie II, najbardziej docenione zostały umiejętności budowania relacji, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności komunikacyjne (średnia ocena 5,83). Najniżej oceniono umiejętności asertywne (średnia ocena 5,17).

6. Dodatkowe uwagi:

Uczestnicy zostali poproszeni o przekazanie dodatkowych uwag dotyczących zakończonych warsztatów. Zaledwie 6 osób wpisało takie uwagi, przy czym potwierdzały one zadowolenie z udziału w warsztatach bądź wskazało, że nie ma żadnych uwag.

METRYCZKA

  Płeć:

Wykres22

 

W badaniu ankietowym wzięło łącznie 26 uczestników: 12 kobiet, 10 mężczyzn oraz 2 osoby, które nie wskazały płci. 

Wiek:

Wykres23

Oceniając wiek uczestników warsztatów biorących udział w badaniu widać, że w grupie I 57% stanowią osoby w wieku 45-64 lata. W II grupie przeważają osoby w średnim wieku: 75% stanowią osoby powyżej 35 roku życia, ze znaczną przewagą osób 45+. Trzech uczestników warsztatów nie wskazało swojego wieku.

Miejsce zamieszkania:

Wykres24

 Wśród uczestników badania, 14 osób (54%) zamieszkuje teren miejski, natomiast 8 – teren wiejski. Cztery osoby nie wskazały miejsca zamieszkania.

Poziom wykształcenia:

Wykres25

  Wśród ankietowanych, najwięcej osób wskazało wykształcenie średnie: 11 oraz zasadnicze zawodowe: 7. Osoby z wykształceniem wyższym były tylko w grupie I. W obu grupach, po jednej osobie posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe. Trzy osoby nie określiły swojego wykształcenia.

 

Opracowanie: Andrzej Jurkian

Centrum Ewaluacji

 


 


ANKIETA MONITORINGOWA

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 20.12.2012R.

EDYCJA II 

W dniu 20.12.2012r., w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie, w ramach realizacji projektu odbyło się pierwsze z trzech spotkań informacyjnych dla uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowani do II edycji projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zespołu projektowego, w tym kierownik projektu, asystent kierownika oraz pośrednicy pracy. Tematyka spotkania obejmowała przedstawienie aktualnej oferty skierowanej dla osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz przysługujących ulg i przywilejów. Zaprezentowany został planowany przebieg projektu, organizacja staży oraz warsztatów komputerowych.

Ankiety zostały wypełnione na zakończenie spotkania przez wszystkich jego uczestników, czyli 26 osób (14 kobiet i 12 mężczyzn).

Przedstawienie wyników ankiety:

1. W jakim stopniu spotkanie spełniło Pani/Pana oczekiwania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres1

 

Spotkanie zostało ocenione przez uczestników bardzo wysoko; średnia z ocen wyniosła 5,8 w ocenie 6-stopniowej. Dla ponad 84% uczestników spotkanie spełniło oczekiwania w najwyższym stopniu. Średnia z ocen były wyższa w grupie kobiet (6,00 do 5,55 w grupie mężczyzn). Jeden z mężczyzn nie odpowiedział na to pytanie. Nikt z uczestników nie przyznał ocen poniżej 4.

 2. Jak ocenia Pani/Pan organizację spotkania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres2  

 Organizacja spotkania została oceniona bardzo wysoko. Najwyżej oceniony został catering podczas spotkania, za który przyznano średnią ocenę 5,88. Najniżej oceniono program spotkania oraz jego czas trwania (średnia z ocen to 5,81). Nikt z oceniających nie przyznał ocen poniżej 4. W grupie kobiet, za wszystkie oceniane aspekty zostały przyznane najwyższe oceny (średnia z ocen 6,0). 

3. Jak ocenia Pani/Pan osoby prezentujące tematykę podczas spotkania?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

Wykres3

 

Wszystkie aspekty prezentacji wystąpień prelegentów spotkania zostały ocenione na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie. Najwyższą średnią ocen (5,85) przyznano za jasność wypowiedzi na następnie sposób mówienia (średnia ocen 5,81). Pozostałe cechy prelegentów zostały ocenione jednakowo, poprzez przyznanie średniej z ocen na poziomie 5,77. Pojedyncze oceny 4 i 3 zostały przyznane przez mężczyzn. W grupie kobiet, we wszystkich ocenianych aspektach zostały przyznane tylko oceny najwyższe (o wartości 6).

 4. Jak ocenia Pani/Pan przydatność informacji uzyskanych na spotkaniu?

(w skali od 1-ocena najniższa do 6 – ocena najwyższa):

    Wykres4

 

W
Dodany: 15-02-2013 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |