Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Zapytanie ofertowe dotyczące kursów zawodowych w ramach projektu „Decyduj o sobie” 

 

 

Znak sprawy PZN/D.0-09/13

Nr. postępowania ZO/POKL.07.02.01-28-077/11-00/3

Olsztyn, dnia 29.01.2013r

 

Zapytanie ofertowe

- usługa szkoleniowa: organizacja kursów zawodowych

dla osób słabowidzących i niewidomych

 

 (CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe )

 

Szanowni Państwo,

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 17/3 poszukuje Wykonawcy na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w drugiej edycji Projektu „Decyduj o sobie” obejmującej  przeprowadzenie kursów zawodowych o specjalnościach:

 

1) pracownik ochrony bez licencji,

2) pracownik biurowy,

3) opiekun osoby zależnej.

 

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić:

 

-  badania lekarskie dla Uczestników kursów zawodowych,

-  wykwalifikowanych trenerów na poszczególne kursy,

-  opracowanie i przekazanie każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla poszczególnych kursów dostosowanych do potrzeb osób słabo widzących i niewidomych,

-  odpowiednie sale dydaktyczne,

-  nocleg i wyżywienie dla Uczestników kursów ( 3 posiłki dziennie),

- zwrot kosztów dojazdu Uczestników na kursy.

 

 

W związku z tym, zwraca się z zapytaniem o cenę brutto realizacji całości zamówienia szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto przeprowadzenia zajęć, w tym przeprowadzenia badań lekarskich, zapewnienia trenerów i sal dydaktycznych, opracowania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników szkolenia, które Wykonawca powieli na własny koszt, noclegów z uwzględnieniem dni przeprowadzanych kursów, wyżywienia oraz zwrot kosztów dojazdu Uczestników na kursy.

 

Miejsce realizacji szkoleń: Olsztyn

 

Termin realizacji szkoleń: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

 

Wykonawca musi wykazać się łącznie:

         doświadczeniem w realizacji szkoleń z udziałem osób niepełnoprawnych, w tym osób słabowidzących i niewidomych na terenie Polski, (minimum 80 godzin w ostatnich dwóch latach),

         doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

         doświadczeniem w realizacji szkoleń z zakresu kursów zawodowych o ww. specjalnościach: pracownik ochrony bez licencji,( min. 1 szkolenie), pracownik biurowy, (min. 3 szkolenia), opiekun osoby zależnej (min. 1 szkolenie).

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia Oferent składa na Załączniku nr 2 do zapytania.

 

Oferty nie spełniające kryteriów nie będą uwzględnianie przy ocenie.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

- Cena brutto za wykonanie całości zamówienia – 100%;

 

Cena brutto realizacji szkoleń powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 

  1. Termin składania ofert:

do dnia 12.02.2013r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

 

 

4.    Formy składania ofert:

a)         doręczenie osobiście lub nadesłanie pocztą do Biura Projektu: Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 17/3, Olsztyn;

b)         przesłanie pocztą elektroniczną zeskanowanej i podpisanej oferty na adres warminskomazurski@pzn.org.pl ;

c)          przesłanie podpisanej oferty faksem pod nr tel. 0 (89) 527-54-30

 

 

5.    Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania.

 

  1. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.

 

7.    Nie istnieje możliwość realizacji zamówienia przez podmioty, którą są powiązane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. W związku z tym oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania takich powiązań zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 3. Oferty nie zawierające ww. oświadczenia zostaną wykluczone z postępowania.

 

8.    Zamawiający może odstąpić od zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, a także  w przypadku zmiany kryteriów składania ofert lub braku ofert spełniających warunki zapytania ofertowego.

 

9.    Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

 

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Zamawiający ma prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji.

 

 

__________________________________

Data i Podpis Kierownika Projektu

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego z dnia  29.01.2013r.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

1.    Zakres kursów zawodowych: specjalności/stanowiska:

- pracownik ochrony bez licencji,

- pracownik biurowy,

- opiekun osoby zależnej.

 

 

2.    Opis i tematyka kursów:

 

Kursy zawodowe mają na celu pozyskanie umiejętności pracowniczych przez uczestników projektu na stanowiskach: pracownik ochrony bez licencji, pracownik biurowy, opiekun osoby zależnej.

Tematyka i czas szkolenia powinny być zgodne z obowiązującymi standardami nabywania kwalifikacji zawodowych.

Liczba Uczestników projektu odbywających poszczególne kursy zawodowe:

- pracownik ochrony bez licencji– 14 osób

- pracownik biurowy – 6 osób

- opiekun osoby zależnej – 6 osób.

 

Ilość osobogodzin do wykonania na wszystkie kursy  zawodowe wynosi łącznie 3640 osobogodzin.

 

Uczestnikom będą zapewnione materiały szkoleniowe dostosowane dla osób niedowidzących, odpowiednie sale dydaktyczne dostosowane do ilości  Uczestników oraz przedmiotu kursów.

Wykonawca winien zapewnić nocleg i wyżywienie Uczestnikom na czas trwania kursów oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Po zakończeniu kursu zawodowego każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie jego ukończenia, przy czym warunkiem otrzymania zaświadczenia jest min 80% obecność Uczestnika na kursie.

 

Celem kursów zawodowych jest udzielenie wsparcia Uczestnikom mającego na celu przełamanie barier psychicznych oraz rozwój kompetencji społecznych poprzez zdobycie umiejętności pracowniczych i kompetencji zawodowych.

 

  1. Termin:

 

·         04.03.2013 – 31.05.2013

 

 

4.    Obowiązki Wykonawcy:

-      zapewnienie wykonania badań lekarskich dla Uczestników kursów,

-      zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych trenerów w celu przeprowadzenia kursów zawodowych w celu uzyskania uprawnień potwierdzonych ważnym zaświadczeniem,

-      realizacja podstaw dydaktycznych kursów zawodowych,

-      wypełnienie przez trenerów prowadzących zajęcia dzienników kursów zawodowych,

-      zapewnienie sal dydaktycznych i materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych przeznaczonych dla osób niedowidzących,

-  zapewnienie wyżywienia i noclegów dla Uczestników kursów,

-  zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników kursów,

- wystawienie odpowiedniego zaświadczenia ukończenia kursu zawodowego potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

 

 


Znak sprawy ………………………..........

Olsztyn, dnia………….

Załącznik nr 2

 do Zapytania ofertowego z dnia …………………..

Wykonawca

……………………………………………

Adres siedziby/Adres zamieszkania

……………………………………………

Tel/faks/e-mail

……………………………………………

NIP

……………………………………………..

 

Formularz ofertowy

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące ...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………… składam ofertę na realizację dostawy/usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

 

1)    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości ……………………………… PLN brutto.

 

2)    Spełniam kryteria przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, co potwierdzam składając opis kwalifikacji/cv/……………………………………………………………………………..

3)    Oświadczam, że ………………………………………….. nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z płatnością należności publicznoprawnych.

4)    Oświadczam/my, że niżej podpisana/y/ni działam/y na podstawie pełnomocnictwa/odpisu z KRS i jestem/śmy upoważnieni do reprezentowania wykonawcy.

 

 

 

…………………………………………..

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………..

 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego z dnia …………….

 

 

 

1.     Opis kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy wymaganego zgodnie z Zapytaniem ofertowym:

 

L.p.

Kursy zawodowe – specjalności/

stanowiska

Opis kwalifikacji trenera/Wykonawcy

Opis doświadczenia trenera/Wykonawcy

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadomi/y odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam/y, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Olsztyn, …………………………………….

Miejscowość i data

……………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 


 

Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego z dnia …………….

 

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

 

……………………………………………..…………………. (nazwa Wykonawcy) nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie tj. z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu Zamawiającego - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1)    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

3)    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………....                                                           

Miejscowość, data

 Materiały do pobrania tutaj: 

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

 

 


Dodany: 29-01-2013 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |