Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

O projekcieProjekt  przeznaczony jest dla 20 osób niepełnosprawnych wzrokowo powyżej 29 roku życia w wieku aktywności zawodowej z obszarów subregionu olsztyńskiego (powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, Olsztyn)

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa w roku 2017- 20 osób ( w tym 12 osób biernych zawodowo, 8 bezrobotnych, 14 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia niepełnosprawnych wzrokowo zamieszkałych na obszarze subregionu olsztyńskiego

Projekt trwa od 01.01.2017 do 31.10.2017r.

Beneficjenci w ramach projektu otrzymają następujące formy wsparcia:

Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

W ramach tego wsparcia odbędą się dwa 2 godzinne  indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, które pozwolą określić szczegółowe potrzeby uczestników, zidentyfikować stopień oddalenia od rynku pracy, określić dalsza ścieżkę wsparcia.

Wsparcie umiejętności miękkich

40 godzinne warsztaty grupowe po 10 osób  z trenerem umiejętności psychospołecznych, które pozwolą rozwinąć kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,  interakcji międzyludzkich. Zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie , zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną 2 klasą, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Szkolenia zawodowe

Przeprowadzone zostaną szkolenia zawodowe. Ich tematyka zależała będzie od zdiagnozowanych predyspozycji i preferencji zawodowych uczestnika-nie będzie podziału na zawody żeńskie i męskie. Szkolenia będą trwały średnio 150 godzin ( 21 dni x średnio 7 godzin).   Wszyscy uczestnicy  otrzymają  materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, ciepły posiłek i serwis kawowy, 70 % uczestników spoza Olsztyna  zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Staże

70% uczestników- 14 os. (zgodnie z potrzebami i możliwościami zostanie skierowanych na 3- miesięczne staże w wymiarze ¾ etatu zgodnie z polskimi ramami jakości Praktyk i Staży. Umiejętności nabyte podczas stażu pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe. 


O przyjęciu na staż decydować będzie motywacja i kwalifikacje. W ramach  stażu zostaną  zapewnione stypendia stażowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia, badania lekarskie.

Doradztwo

Prowadzone przez doradcę zawodowego i trenera umiejętności psychospołecznych (przewidziane średnio 10 godzin na każdego uczestnika), mające na celu podniesienie lub uzupełnienie kompetencji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej.

Zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy

Trenerzy pracy będą  poszukiwać zatrudnienia dla 20 beneficjentów, będą spotykać się z pracodawcami, każdemu beneficjentowi przedstawią oferty pracy. Przeprowadzą analizę oferowanego stanowiska pracy pod kątem czynności, kompetencji które musza zdobyć beneficjenci , oczekiwań pracodawcy, efektów pracy. Stworzą plan  wdrażania pracownika do pracy. Trener pracy będzie uczestniczył w pierwszym okresie  zatrudnienia, następnie będzie wycofywał się i monitorował z mniejszą częstotliwością aż do usamodzielnienia się beneficjenta


 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

 

Logo Funduszy Europejskich

Logo Warmia MazuryLogo Europejskiego Funduszy SpołecznychPasek
Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |