Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

O projekcieLogo Europejskiego Funduszy Społecznych

Logo Warmia MazuryLogo Funduszy EuropejskichPasek

 

Projekt  przeznaczony jest dla 20 osób niepełnosprawnych wzrokowo powyżej 29 roku życia w wieku aktywności zawodowej z obszarów subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, Elbląg),

Projekt trwa od 01.01.2017 do 31.10.2017r.

Wartość projektu wynosi 398 160,00 zł. z czego:

-        Dofinansowanie w kwocie 338 436,00 zł. pochodzi ze środków wspólnotowych

-        Dofinansowanie w kwocie 38 124, 00 zł. pochodzi z wkładu krajowego,

-        Wkład własny w kwocie 21 600, 00  zł. pochodzi z wkładu prywatnego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa w roku 2017- 20 osób ( w tym 12 osób biernych zawodowo, 8 bezrobotnych, 14 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia niepełnosprawnych wzrokowo zamieszkałych na obszarze subregionu olsztyńskiego.

Efektem  będzie wsparcie umiejętności miękkich 20 uczestników projektu poprzez udział w warsztatach umiejętności miękkich, spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym; udział 20 osób w szkoleniach zawodowych i nabycie przez nich kompetencji; uczestnictwo 14 osób w 3 miesięcznym stażu zgodnie z rozpoznanymi predyspozycjami; prowadzone przez cały projekt zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy dla 20 uczestników projektu, przyczyni  się do zatrudnienia 7 osób.

Beneficjenci w ramach projektu otrzymają następujące formy wsparcia:

·         Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

W ramach tego wsparcia odbędą się dwa 2 godzinne  indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, które pozwolą określić szczegółowe potrzeby uczestników, zidentyfikować stopień oddalenia od rynku pracy, określić dalsza ścieżkę wsparcia.

·         Wsparcie umiejętności miękkich

40 godzinne warsztaty grupowe po 10 osób  z trenerem umiejętności psychospołecznych, które pozwolą rozwinąć kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,  interakcji międzyludzkich. Zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie , zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną 2 klasą, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

·         Szkolenia zawodowe

Przeprowadzone zostaną szkolenia zawodowe. Ich tematyka zależała będzie od zdiagnozowanych predyspozycji i preferencji zawodowych uczestnika-nie będzie podziału na zawody żeńskie i męskie. Szkolenia będą trwały średnio 150 godzin ( 21 dni x średnio 7 godzin).   Wszyscy uczestnicy  otrzymają  materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe i ciepły posiłek i serwis kawowy, 70 % uczestników spoza Elbląga zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

·         Staże

70% uczestników- 14 os. (zgodnie z potrzebami i możliwościami zostanie skierowanych na 3- miesięczne staże w wymiarze ¾ etatu zgodnie z polskimi ramami jakości Praktyk i Staży. Umiejętności nabyte podczas stażu pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe. O przyjęciu na staż decydować będzie motywacja i kwalifikacje. W ramach  stażu zostaną  zapewnione stypendia stażowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia, badania lekarskie.

·         Doradztwo

Prowadzone przez doradcę zawodowego i trenera umiejętności psychospołecznych (przewidziane średnio 10 godzin na każdego uczestnika), mające na celu podniesienie lub uzupełnienie kompetencji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej.

·         Zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy

Trenerzy pracy będą  poszukiwać zatrudnienia dla 20 beneficjentów, będą spotykać się z pracodawcami, każdemu beneficjentowi przedstawią oferty pracy. Przeprowadzą analizę oferowanego stanowiska pracy pod kątem czynności, kompetencji które musza zdobyć beneficjenci , oczekiwań pracodawcy, efektów pracy. Stworzą plan  wdrażania pracownika do pracy. Trener pracy będzie uczestniczył w pierwszym okresie  zatrudnienia, następnie będzie wycofywał się                 i monitorował z mniejszą częstotliwością aż do usamodzielnienia się beneficjenta.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.


 

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |