Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header


Aktualności: Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010P O L S K I Z W I Ą Z E K N I E W I D O M Y C H
O K R Ę G W A R M I Ń S K O – M A Z U R S K I
10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 17/3
tel/fax 89 527 54 30 e-mail; pzn@go2.pl www.pznolsztyn.pl
NIP: 739 3036 374, REGON: 510874388
Konto 10124055981111000050221644Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie za 2010 r.
/ sporządzone zgodnie z art.12.ust.4 Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami/


Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, 10-508 Olsztyn,
ul. Mickiewicza 17/3 – nr. KRS - 0000091325.
Data wpisu w KRS jako status organizacji pożytku publicznego – 10.01. 2005.
PZN został powołany do życia w 1956 r.

0rgan uprawniony do reprezentacji podmiotu : Zarząd Okręgu w składzie:

-Łożyński Piotr - prezes
-Piasek Stanisław - wiceprezes
-Nowakowski Jacek - wiceprezes
-Stachowska Malesa Anna - wiceprezes
-Milewski Tadeusz - sekretarz
-Bielecka Alicja - skarbnik
-Brandt Stanisław - członek
-Szwedzik Irena - członek
-Kamińska Janina - członek
-Chrostowski Lech - członek
-Figlant Agnieszka - członek
-Kocisz Grażyna - członek
-Wołosiewicz Danuta - członek
-Otremba Jan - członek
-Urbańska Jadwiga - członek
-Zegarowicz Jadwiga - członek
-Franaszek Krystyna - członek
-Patrzylas Krystyna - członek
-Sęk Aniela - członek
-Cendrowska Lucyna - członek
-Marcjanik Halina - członek

Sposób reprezentacji podmiotu:
Okręg reprezentuje Prezydium Zarządu Okręgu w składzie :

-Łożyński Piotr - prezes
-Piasek Stanisław - wiceprezes
-Stachowska-Malesa Anna - wiceprezes
-Nowakowski Jacek - wiceprezes
-Milewski Tadeusz - sekretarz
-Bielecka Alicja - skarbnik


1/ Cele statutowe Stowarzyszenia:

Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące zaliczone do znacznego
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tytułu wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia
i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.
Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

2/ Działalność w zakresie realizacji celów statutowych w 2010 r. wykonywana była w 20 kołach terenowych nie posiadających osobowości prawnej dla których sporządzono łącznie sprawozdanie merytoryczne:

1. Koło w Bartoszycach
2. Kolo w Braniewie
3. Kolo w Działdowie
4. Kolo w Elblągu
5. Koło w Ełku
6. Kolo w Giżycku
7. Kolo w Gołdapi
8. Kolo w Iławie
9. Koło w Kętrzynie
10. Koło w Lidzbarku Warmińskim
11. Koło w Morągu
12. Koło w Mrągowie
13. Koło w Nidzicy
14. Koło w Nowym Mieście Lubawskim
15. Koło w Olecku
16. Koło w Olsztynie
17. Koło w Ostródzie
18. Koło w Piszu
19. Koło w Szczytnie
20. Koło w Węgorzewie

Okręg zrzeszał w roku sprawozdawczym 4096 członków w tym 190 dzieci i młodzieży
do 16 lat .
W ramach realizacji celów statutowych Okręg i koła PZN realizowały zadania poprzez:

  - rejestrację i przyjmowanie niewidomych i słabo widzących w poczet członków 
zwyczajnych i podopiecznych

- organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej,
artystycznej, sportu, turystyki i rekreacji

- organizowanie różnych form rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku

- badanie warunków życiowych członków

- działania na rzecz zatrudnienia niewidomych

- działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny

-prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz środowiska niewidomych
z wykorzystaniem środków masowego przekazu – radio, telewizja, prasa itp.

- prowadzenie specjalistycznej biblioteki książki mówionej

- współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej i innej .

- organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych form wspierania

Wszystkie zadania statutowe wykonane przez Okręg i koła są przedmiotem działalności pożytku publicznego /nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie/.

3. Okręg nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały i postanowienia Zarządu Okręgu ;

W roku sprawozdawczym Zarząd Okręgu odbył 3 posiedzenia /na których podjął 7 uchwał i 7 postanowień / zgodnie ze statutem PZN uchwalonym na XV Krajowym Zjeździe Delegatów PZN w dniu 9. 04. 2008/:

Uchwały Zarządu Okręgu:

Uchwały z dnia 06.01.2010 r

Uchwała XVII/1/10 w sprawie likwidacji koła PZN w Biskupcu – zgodnie ze statutem PZN §37pkt.8
Uchwała XVII /2/ 10 w sprawie sprawozdania Sekcji Masażystów i Terapeutów za 2009 r.

Uchwała XVII/3/ 10 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 0kręgu za 2009 r

Uchwała XVII /4/ 10 w sprawie nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2009
Uchwała XVII /5 / 10 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP z działalności Okręgu za 2009 r.

Uchwała XVII /6 / 10 w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2008 r.

Uchwała XVII /7 / 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie statystycznych i opisowych
z działalności Zarządu Okręgu za 2009 r. / zgodnie z wytycznymi ZG PZN/.


POSTANOWIENIA ZARZĄDU OKRĘGU:

Postanowienie nr.1/2010 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
tj. 21.12.2009 r.

Postanowienia z dnia 29.04.2010

Postanowienie 2 /2010 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 06.01.2010

Postanowienie 3/2010 w sprawie przyjęcia protokołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu
Z kontroli sprawozdania finansowego Okręgu za 2009 r.

Postanowienie 4/2010 w sprawie składania informacji dla kół z wydatków środków własnych kół.

Postanowienie 5/2010 w sprawie informacji o pracy Prezydium ZO między posiedzeniami plenarnymi tj. od stycznia do kwietnia 2010 r.

Postanowienia z dnia 26.10.2010 r.


Postanowienie 6 /2010 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia tj. 29.04.2010 r.

Postanowienie 7/2009 w sprawie informacji o pracy Prezydium ZO od 24.06. do 26.10.2010 r.

Postanowienie 8/2009 w sprawie opłat członkowskich i kosztów utrzymania kół.

5. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody: 1.810.127,98

- PFRON - 266.816,29
- składki członkowskie - 104.506,00
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 485.445,90
- 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 96 .570,85 w tym:
wydatkowano 45.070,82 / spotkania w ramach grup środowiskowego wsparcia, imprezy integracyjne, sportowe, turystyczne, cele rehabilitacyjne, świadczenia socjalne itp./
- inne dotacje - 90.447,29
- inne przychody - 763.650,03
- przychody finansowe - 22,16
- zyski nadzwyczajne - 2.669,46

6. Informacja o poniesionych kosztach :


- Koszty realizacji zadań statutowych: 348.730,56 w tym:
• koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej OPP – 297.400,42
• koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej OPP - 51.330,14

- Koszty administracyjne: 1.462.365,12 - w tym:
• zużycie materiałów i energii - 129.299,16
• usługi obce - 315.251,49
• podatki i opłaty - 210,00
• wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne - 898.703,07
• amortyzacja - 42.330,84
• pozostałe - 76.540,15
• koszty finansowe - 30,41

7. Na koniec 2010 r. Okręg zatrudniał 21 osób w tym 19 osób niepełnosprawnych.
Razem w przeliczeniu na pełne etaty -19,5 :

a/ w Okręgu / biuro/ 6 osób w tym 4 osoby niepełnosprawne, w kołach 15 osób niepełnosprawnych

b/ łączna kwota wynagrodzeń / brutto/ wraz z narzutami wypłacona przez SODiR / System Obsługi Dofinansowań i Refundacji z PFRON - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 385.617,49

c/ wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu: 0

d/ wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń wraz z narzutami 265.551,87  

e/ udzielone przez stowarzyszenie pożyczki: 0

f/ kwoty ulokowane na wszystkich rachunkach bankowych 0 
   
g/ wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego 0

h/ nabyte nieruchomości ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie 0


i/ nabyte środki trwałe 92.600,00

j/ wartości aktywów i pasywów stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych 306.614,99

8. Stowarzyszenie wiele zadań realizowało w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe i samorządowe :

a/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - udzielił dofinansowanie w ramach – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie : „Centrum Informacyjno Szkoleniowe Rehabilitacji
i Doradztwa Zawodowego PZN - 266.816,29:

1. Szkolenia komputerowe – 6, udział wzięły 45 osoby niepełnosprawne

2. Szkolenie aktywizujące zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne - udział wzięło 50 osób w tym 46 osób niepełnosprawnych
3. Warsztaty arteterapii - 4 , udział wzięły 43 osoby niepełnosprawne

4. Warsztaty muzyczne – 2 , udział wzięło 20 osób niepełnosprawnych

5. Impreza integracyjna dla niewidomych i słabo widzących dzieci /wyjazd do Plusek – udział wzięło 88 osób w tym 52 dzieci oraz 36 opiekunów / niektórzy również osoby niepełnosprawne/

6. Indywidualne szkolenie z zakresu orientacji przestrzennej – 2


Spotkania w ramach grup środowiskowego wsparcia w kołach – udział wzięło 5.810 osób niewidomych i słabo widzących

7. Specjalistyczne porady w zakresie rehabilitacji i inne w Okręgu - 960 porad

8. Wydawnictwa i publikacje – ulotki : „ Masz kłopoty ze wzrokiem „ , Zgłoś się do Nas” -2000 szt. oraz „Ofiaruj 1 % podatku na PZN”

9. Zakupy inwestycyjne – 4 zestawy komputerowe w tym 2 ze specjalistycznym oprogramowaniem, 2 drukarki oraz 3 monitory LCD

10. Zielone Światło dla Białej Laski – Program aktywnej rehabilitacji osób ociemniałych
w zakresie lokomocji – 20 osób

11. Zakup książek na nośnikach cyfrowych do punktu bibliotecznego - 255 tytułów

12. Łącznie z działania Centrum Informacyjno - Szkoleniowego Rehabilitacji
i Doradztwa Zawodowego PZN skorzystało 10415 osób niepełnosprawnych w tym 158 dzieci .

b/ Urząd Marszałkowski : 13.000,00

1. Wyjazd na letni wypoczynek dzieci niewidomych i słabo widzących do Rabki -5.000,00 - 30 dzieci niewidomych i słabo widzących.

2. Turnus rehabilitacyjny dla niewidomej i słabo widzącej młodzieży -
5.000,00 - 18 osób

3. 5 x spotkań z policjantami w ramach projektu z Białą laską bezpieczniej
- 3.000,00 - 118 osób.


c/ Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 0śób Niepełnosprawnych w Olsztynie: 4.000,00 + 50.000,00:

1. Piknik majowy w Olsztynie – 100 osób

2. Dzień Seniora w Olsztynie – 70 osób

3. Spotkanie wigilijne dla osób z dysfunkcją wzroku - 300 osób

4. Zakup samochodu w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”d/ Dotacje z budżetu gmin i samorządów dla kół: 90.447,29
• imprezy integracyjne, wycieczki krajoznawcze, spartakiada sportowa, wigilie
w kołach, badania profilaktyczne i specjalistyczne wzroku .

INNE:
- „Pomagać innym” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, a partnerami Grupa OSB i Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest uświadomienie przedsiębiorcom, urzędnikom, wszystkim mieszkańcom Warmii i Mazur, że filantropia to zarówno szlachetne działanie na rzecz osób potrzebujących - wiele z nich to osoby niepełnosprawne, jak i praktyczna obywatelska aktywność, dzięki której całe grupy obywateli zagrożonych społecznym wykluczeniem otrzymują równe szanse. Termin realizacji projektu od 1 kwietnia 2009 r.
do 30 kwietnia 2010 r.

- „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” – współudział w projekcie ZG PZN. Udział wzięło z Okręgu 25 osób z dysfunkcją wzroku w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery w oparciu
o diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych oraz udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, szkoleniach i kursach.

9. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

- PIT- 4 R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ......
- INF –U-P – informacja pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
- CIT- 8 dot. wysokości osiągniętego dochodu
- VAT- 7 dot. podatku od towarów i usług
- INF-D-P – informacja miesięczna o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności
- DRA- do ZUS miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne
o składkach na ubezpieczenia społeczne

Deklaracja CIT-2 nie jest składana - art.25 ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U z 2000 nr. 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami.

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe zgodnie z art. 17, 1 pkt.4 i 6c.


KONTROLE :

W 2010 r. w Polskim Związku Niewidomych przeprowadzono 10 kontroli w tym:


1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - realizacja zadania dofinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON „Przez szkolenia
i warsztaty bliżej społeczeństwa” na podstawie umowy nr FiOP/2/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Wydano 3 wnioski do wyjaśnienia, które zrealizowano.

2. Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
w Olsztynie – dot. utworzenia i wyposażenia 2 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Okręgu zgodnie z umową RN-8212-2/1/08 z dnia 16.04.2008 r.
Wydano 1 wniosek do wyjaśnienia, który zrealizowano.


3. Komisja Rewizyjna Okręgu - 8 w tym:

1. w Okręgu x 3 :

- kontrola sprawozdania finansowego za 2009 r. . Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

- kontrola działalności sekcji, rad, klubów i komisji w Okręgu. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- kontrola przestrzegania w okręgu i kołach przepisów o ochronie danych osobowych. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2. w kołach PZN x 5 :

- kontrole dot. działalności kół w :Kętrzynie, Piszu, Giżycku, Szczytnie, Węgorzewie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Sekretarz Zarządu Okręgu Prezes Zarządu Okręgu
Tadeusz Milewski Piotr ŁożyńskiSprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Okręgu PZN uchwałą nr. XVII / 3 / 11 z dnia 14.04.2011 r.


Dodany: 01-12-2011 przez:

Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24
Witamy na stronie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski     |